Skip to main content
Deze pagina gebruikt cookies.

Door deze website te gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. Gedetailleerde informatie over het gebruik van cookies op deze website vindt u door te klikken op "Meer weten".

Meer weten

Privacy Policy BMW Bilia Verstraeten NV.

INTEGRITEITSBELEID.

BMW Bilia Verstraeten (in het onderstaande ”Bilia” of ”wij”) neemt uw persoonlijke integriteit ter harte en door middel van dit integriteitsbeleid willen wij u informeren over de wijze waarop wij de persoonsgegevens verwerken die wij over u verzamelen wanneer u goederen en/of diensten bij ons inkoopt of ons op andere wijze bezoekt, in een van de autovestigingen of via onze website. Wij verwerken uw persoonsgegevens uiteraard in overeenstemming met de geldende wetgeving en regels voor gegevensbescherming en hebben technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen vernietiging, verlies of wijziging, onbedoeld of niet-toegestaan, tegen onrechtmatige openbaarmaking of toegankelijkheid en tegen andere niet-toegestane vormen van verwerken.

BMW Bilia Verstraeten, org. nr. BE 0448.629.354 met het adres Antwerpsesteenweg 81, 9080 Lochristi en telefoonnummer 09 345 06 88 is de verwerkingsverantwoordelijke voor uw persoonsgegevens in overeenstemming met dit beleid.


De persoonsgegevens die wij verwerken, zijn gegevens die u aan ons hebt verstrekt of gegevens die wij bij u of bij een derde hebben verzameld.
Voor de volgende doeleinden verwerken wij uw persoonsgegevens om onze overeenkomst met u te kunnen naleven of om op uw verzoek maatregelen te treffen voordat er een overeenkomst wordt gesloten:
Voor de volgende doeleinden verwerken wij uw persoonsgegevens om onze overeenkomst met u te kunnen naleven of om op uw verzoek maatregelen te treffen voordat er een overeenkomst wordt gesloten:
Voor de volgende doeleinden verwerken wij uw persoonsgegevens om onze overeenkomst met u te kunnen naleven of om op uw verzoek maatregelen te treffen voordat er een overeenkomst wordt gesloten:
• Als u als klant of vertegenwoordiger van een bedrijf een voertuig of dienst bij ons koopt (of als u een voertuig aan ons verkoopt), verwerken wij uw gegevens, te weten uw naam, contactgegevens, klantnummer, nummer als autobezitter, het kentekennummer van het voertuig alsmede uw kaartnummer met het oog op het administreren van onze klantrelatie, inclusief voorkomende kredietonderzoeken en uw betalingen. Wij verwerken deze gegevens ook om aan onze verplichtingen, die voortvloeien uit de overeenkomsten die u met ons hebt gesloten, te voldoen en om u te voorzien van de informatie over de producten en diensten die u van ons wilde ontvangen, bijv. om u per sms, mail of post herinneringen voor servicebeurten of een bandenwissel te sturen. Informatie die is opgeslagen in de computer van het voertuig wordt mogelijk verwerkt voor het verrichten van service of onderhoud of om storingen te lokaliseren en mankementen aan het voertuig te constateren en verhelpen.

• Als u een offerte bij ons aanvraagt, verwerken wij uw gegevens, te weten uw naam en contactinformatie om contact met u te kunnen opnemen voor het vervolg van de offerte en om op uw verzoek maatregelen te nemen voordat er eventueel een overeenkomst wordt gesloten.

• Wij verwerken uw gegevens, te weten naam, contactinformatie, klantnummer, nummer als autobezitter, het kentekennummer van het voertuig alsook actuele voertuiginformatie om eventuele aanspraken op retourrecht, reclamaties, claims of garantie te kunnen verwerken.

• Wij verwerken uw gegevens, te weten uw naam, persoonsnummer, rijbewijsgegevens alsook informatie over uw financiële situatie om uw identiteit te kunnen vaststellen en zeker te weten dat u in verband met het maken van een proefrit of leasen, huren of lenen van een voertuig in het bezit bent van een rijbewijs, alsook om eventuele bekeuringen, heffingen of schades en dergelijke gekoppeld aan de periode dat u over het voertuig beschikte te kunnen administreren en doorsturen. De wijze waarop wij uw persoonsnummer verwerken wordt duidelijk ingegeven door het belang van het veilig kunnen vaststellen van uw identiteit wanneer wij onze voertuigen ter beschikking stellen.

Voor de volgende doeleinden verwerken wij uw persoonsgegevens op basis van een belangenafweging:

• Wij verwerken uw gegevens, te weten uw naam en contactgegevens, om met u als klant te kunnen communiceren of, als u een offerte bij ons hebt aangevraagd, om per post, e-mail of sms klant- en marktonderzoeken te sturen. Ons gerechtvaardigd belang bij de verwerking van uw persoonsgegevens is dat wij willen communiceren met mensen die voorheen een aankoop hebben gedaan of een offerte hebben aangevraagd om zo ons aanbod te kunnen beoordelen en verbeteren.

• Wij verwerken gegevens die zijn gekoppeld aan uw voertuig, bijv. gegevens over het lokaliseren van storingen en uitgevoerde servicebeurten en reparaties, inclusief informatie over vervangen of gerepareerde onderdelen om veilig service- en reparatiewerkzaamheden aan het voertuig te kunnen verrichten. De verwerking van dergelijke gegevens vindt plaats om veiligheidsredenen, zodat de juiste maatregelen voor het voertuig kunnen worden genomen. Wij verwerken deze gegevens omwille van ons gerechtvaardigd belang te kunnen aantonen dat wij voldoen aan de eisen van de respectievelijke autofabrikanten, uit veiligheidsoverwegingen en om het de eigenaar van het voertuig bij servicebeurten gemakkelijker te maken.

• Als u voor rekening van iemand anders of in de hoedanigheid van vertegenwoordiger van een bedrijf, bijv. als bestuurder van een auto van de zaak, een voertuig brengt bij een van onze werkplaatsen, verwerken wij uw gegevens, te weten naam en contactinformatie, in de mate waarin dat noodzakelijk is om aan onze verplichtingen jegens onze klant te kunnen voldoen. Ons gerechtvaardigd belang bij de verwerking van uw persoonsgegevens is dat wij met u als contactpersoon willen kunnen communiceren alsook dat wij degene die het voertuig bij ons heeft gebracht wellicht moeten kunnen bereiken.

• Als u een van onze websites bezoekt of als u gebruik maakt van ons lokale netwerk (wifi), kunnen wij automatisch persoonsgegevens zoals uw IP-adres of de naam van de unit die u in ons lokale netwerk gebruikt, verzamelen. Wij verzamelen dergelijke persoonsgegevens met het oogmerk om het onwettig inbreuk maken op of het onwettig gebruik maken van onze IT-middelen tegen te gaan, alsook om storingzoeken te vereenvoudigen.

• We kunnen bewegende beelden van bewakingscamera‘s van uw bezoek aan een van onze vestigingen verwerken. Wij gebruiken bewakingscamera‘s met het oogmerk om criminele activiteiten te voorkomen, verhinderen of ontdekken, alsook voor uw veiligheid in onze wasstraten.
Voor de volgende doeleinden verwerken wij uw persoonsgegevens als u daarmee hebt ingestemd:

• Wij verwerken uw gegevens, te weten uw naam en contactgegevens, om met u als potentiële klant te kunnen communiceren door u per post, e-mail of sms direct marketing materiaal en nieuwsbrieven te sturen. Ons gerechtvaardigd belang bij de verwerking van uw persoonsgegevens is dat wij dan vanuit een marketingoogpunt met u als potentiële klant kunnen communiceren.

• Wij verwerken uw gegevens, te weten uw naam en contactgegevens, om met u als klant te kunnen communiceren door per post, e-mail of sms direct marketing materiaal, nieuwsbrieven, klant- of marktonderzoeken te sturen. Ons gerechtvaardigd belang bij de verwerking van uw persoonsgegevens is dat wij vanuit een marketingoogpunt met u willen communiceren als u eerder een aankoop hebt gedaan of een offerte hebt aangevraagd.

• Als u daarmee hebt ingestemd, kunnen wij foto‘s van u gebruiken voor onze marketing.

• Wij zijn niet gerechtigd om gevoelige persoonsgegevens of gegevens over misdrijven te verwerken in het kader van onze klantadministratie. In die gevallen waarin het nodig kan zijn om gevoelige persoonsgegevens te verwerken, gaat het om gegevens waarin uw gezondheid ter sprake komt omdat u een aangepast voertuig hebt besteld, bijv. een auto die geschikt is voor iemand met een beperking. In dergelijke gevallen vragen wij om uitdrukkelijke goedkeuring voor de verwerking. We mogen ook gevoelige persoonsgegevens verwerken als dat nodig is om onze juridische vorderingen te kunnen behartigen.


Voor de volgende doeleinden verwerken wij uw persoonsgegevens om aan juridische verplichtingen te voldoen:

• Wij verwerken uw persoonsgegevens in de mate waarin de verwerking noodzakelijk is om aan toepasselijke wetgeving, overheidsbesluiten en eventuele juridische verplichtingen van relevante ondernemingen binnen het Bilia-concern te voldoen. Wij bewaren bijvoorbeeld persoonsgegevens over uw overeenkomst met ons in de mate waarin dat noodzakelijk is om toepasselijke accountancywetgeving na te leven.


Als uitgangspunt geldt dat uw persoonsgegevens uitsluitend worden verwerkt door relevante ondernemingen in het Bilia-concern en door de interne IT-onderneming van het Bilia-concern, Motorit AB. Wanneer we persoonsgegevens delen met relevante bedrijven in het Bilia-concern, is die onderneming in verreweg de meeste gevallen gegevensverwerker voor ons, hetgeen inhoudt dat de onderneming uw persoonsgegevens voor onze rekening verwerkt. Wij delen bijvoorbeeld uw persoonsgegevens met Bilia AB, die in onze opdracht de marktcommunicatie met u als klant verzorgt. Wij delen persoonsgegevens ook met andere spelers die onze gegevensverwerker zijn, bijv. leveranciers die wij in de arm nemen voor het bewaren of anderszins verwerken van gegevens, betaaldiensten, distributie van goederen of informatie, drukwerk, marketing of analyses. De gegevensverwerker is zelf niet gerechtigd om eventuele persoonsgegevens te gebruiken en Bilia sluit een verwerkingsovereenkomst met de leverancier.
Wij kunnen uw persoonsgegevens overdragen aan autoriteiten omdat dat noodzakelijk is of omdat deze recht hebben op informatie, bijv. voor de registratie van voertuigen in het Zweedse RDW-register. Als we tekortkomingen die bij de inspectie van uw voertuig zijn genoteerd, hebben gecontroleerd en/of hersteld, kunnen we rechtstreeks bij het RDW-register van de Transportraad aangeven dat de gebreken zijn verholpen.
Bilia kan uw persoonsgegevens ook delen met de onderstaande spelers, die zelf verwerkingsverantwoordelijken zijn voor hun verwerking van uw persoonsgegevens.
• Wij kunnen ter kredietinformatie ook uw persoonsnummer en financiële informatie verstrekken aan kredietondernemingen.
• Wij kunnen uw persoons- en voertuiggegevens verstrekken aan voertuigfabrikanten en de algemene vertegenwoordiger van de respectievelijke voertuigmerken. Het betreft vooral voertuiginformatie die wordt verstrekt, maar voor de verwerking van terugroepacties en garantiezaken en voor het verrichten van klantonderzoeken komt het ook voor dat er aan deze spelers contactinformatie wordt gegeven. Op voorwaarde dat u daarmee hebt ingestemd kunnen wij uw persoonsgegevens ook verstrekken aan de voertuigfabrikant en/of de algemene vertegenwoordiger, zodat deze voor marketingdoeleinden met u kunnen communiceren of klantonderzoeken kunnen doen.
• Wij kunnen uw persoonsgegevens ook verstrekken aan verzekeringsmaatschappijen wanneer u een voertuig bij ons koopt of een voertuig brengt voor onderhoud of reparatie, bijv. bij het herstellen van schade, en aan financieringsmaatschappijen wanneer u een voertuig bij ons least.
• Wij kunnen de gegevens over uw voertuig aan andere spelers binnen het erkende netwerk van de voertuigfabrikant verstrekken met als oogmerk dat netwerk in staat te stellen u de juiste werkplaatsdiensten aan te bieden.
• Wij kunnen uw persoonsgegevens ook verstrekken aan de autoverhuurbedrijven waarmee we samenwerken als u ons als klant vraagt een huurauto te reserveren.
Wij kunnen het kentekennummer van uw voertuig doorgeven aan inspecteurs van derden met als oogmerk de kwaliteit en de vakkundigheid in onze werkplaatsen te garanderen en te voldoen aan de overeenkomst Erkende Autowerkplaats.


Wij bewaren uw persoonsgegevens nooit langer dan wat volgens toepasselijke wetgeving, verordeningen, praktijk of overheidsbesluiten is toegestaan. Persoonsgegevens die wij verwerken met het doel onze overeenkomst met u na te leven, bewaren wij in de regel gedurende de tijd dat het nodig is onze contractuele relatie te administreren en aan onze verplichtingen jegens u te voldoen. Om de toepasselijke wetgeving te volgen, omdat u daarmee hebt ingestemd of omdat wij gerechtigd zijn een belangenafweging te maken, kunnen wij echter uw persoonsgegevens conform onderstaande gedurende langere tijd bewaren.

• Om boekhoudkundige redenen bewaren wij in overeenstemming met geldende accountancywetgeving informatie die volgens dergelijke wetgeving inzake onze overeenkomst met u vereist is, gedurende zeven jaar.
• In overeenstemming met geldende wetgeving zijn wij gerechtigd uw contactgegevens enige tijd na uw aankoop of na afloop van onze overeenkomst te bewaren voor direct marketing. Afhankelijk van de aard van onze overeenkomst wisselt de duur van deze periode.
o Als u een offerte aanvraagt, bewaren wij uw naam, contactgegevens, kentekennummer, voertuiggegevens, persoonsnummer en gegevens over de offerte om contact met u te kunnen opnemen over het vervolg van de offerte alsook om u per e-mail, sms en post direct marketing materiaal te sturen gedurende de tijd dat de offerte geldt, alsook gedurende een periode daarna van in totaal max. 12 maanden vanaf de registratie van de persoonsgegevens en het opstellen van de offerte.
o Als u uw voertuig hebt gebracht voor reparatie of onderhoud, bewaren wij uw contactgegevens gedurende twee (2) jaar vanaf het moment dat het onderhoud of de reparatie is uitgevoerd. Wij zijn van mening een gerechtvaardigd belang te hebben bij het gedurende deze periode bewaren van uw persoonsgegevens, omdat u als klant doorgaans informatie van onze werkplaats verwacht wanneer het weer tijd is voor onderhoud van uw voertuig, wat normaliter het geval is 12-24 maanden na de voorgaande servicebeurt.
o Als u een overeenkomst hebt gesloten over de aanschaf van een nieuw voertuig, bewaren wij uw contactgegevens gedurende vijf (5) jaar en als u bij ons een gebruikt voertuig hebt gekocht gedurende drie (3) jaar vanaf het moment dat het voertuig is geleverd. Wij zijn van mening een gerechtvaardigd belang te hebben bij het gedurende deze tijd bewaren van uw persoonsgegevens vanuit de gedachte dat een voertuig slechts zelden wordt aangeschaft. Wij denken dat onze marketing na enige tijd relevanter voor u is, wanneer het waarschijnlijker is dat u bij ons opnieuw een voertuig zou willen aanschaffen. Wij kunnen daarom uw contactgegevens bewaren om u per post, e-mail of sms direct marketing materiaal te sturen gedurende de tijd dat wij gerechtigd zijn dat conform de wetgeving inzake persoonsgegevens, marketingwetgeving en de praktijk te doen.
o Klant- en marktonderzoeken worden u als klant toegestuurd tot één jaar vanaf het moment dat het voertuig is geleverd of het onderhoud of de reparatie is uitgevoerd.
o Als u op vrijwillige basis persoonsgegevens hebt verstrekt, bijvoorbeeld in verband met een klantenavond, bewaren wij uw naam en contactgegevens voor marketingdoeleinden gedurende een periode van max. drie (3) maanden vanaf het moment dat we de gegevens van u hebben gekregen.
o Als uw persoonsgegevens zijn verkregen van iemand anders dan uzelf en het betreft contactgegevens in uw hoedanigheid van vertegenwoordiger van een bedrijf of organisatie, bewaren wij uw contactgegevens voor marketingdoeleinden gedurende een periode van max. drie (3) maanden van het moment van verkrijgen.
• Wij bewaren de persoonsgegevens die u verstrekt in verband met een proefrit gedurende drie (3) maanden om eventuele heffingen of kosten te administreren die ontstaan gedurende de periode dat u de beschikking had over het voertuig. Als er tijdens de proefrit schade aan het voertuig ontstaat, zijn wij gerechtigd om uw persoonsgegevens te bewaren gedurende de periode dat de zaak in behandeling is, d.w.z. totdat de schade is afgehandeld,
• Om eventuele reclamaties of garantieverplichtingen te kunnen verwerken, bewaren wij uw naam, uw contactgegevens, het kentekennummer van uw voertuig, gegevens over uw aanloop, uitgevoerde foutopsporingen en de uitgevoerde werkzaamheden alsook over de gerepareerde, vervangen of geïnstalleerde onderdelen of producten gedurende drie (3) jaar vanaf de dag van de aankoop/service/reparatie of gedurende de periode dat de garantieverplichting van kracht is. De persoonsgegevens worden gedurende drie (3) jaar bewaard vanuit de gedachte dat een voertuig slechts zelden wordt aangeschaft en wij, om uw wettelijk recht op reclameren over het voertuig, op reparatie of op service te kunnen hanteren, moeten kunnen zien welke werkzaamheden zijn uitgevoerd en welke onderdelen of producten gerepareerd, vervangen of geïnstalleerd zijn.
• Wij kunnen voertuiggegevens bewaren die betrekking hebben op uw voertuig, bijv. informatie over servicebeurten, gedurende de tijd dat het voertuig in gebruik is. Deze informatie wordt uitsluitend samen met het kentekennummer en/of het chassisnummer van het voertuig bewaard en niet samen met uw contactgegevens. De gegevens worden bewaard ten behoeve van ons gerechtvaardigd belang om een toekomstige eigenaar van het voertuig informatie te kunnen bieden over service- en onderhoudswerkzaamheden die aan het voertuig zijn verricht en om de historie van het voertuig te kunnen volgen. Dat betekent dat de gegevens bewaard blijven, ook als het voertuig van eigenaar wisselt.
• De informatie van bewakingscamera‘s wordt maximaal 30 dagen bewaard en logbestanden bij gebruik van ons netwerk maximaal 60 dagen.
Uw persoonsgegevens kunnen langer worden bewaard dan hierboven wordt aangegeven voor zover wij daartoe wettelijk of volgens verordeningen of overheidsbesluiten verplicht zijn.


U hebt het recht om uw toestemming inzake de verwerking van persoonsgegevens te allen tijde geheel of gedeeltelijk in te trekken. Het intrekken van uw toestemming is echter niet van invloed op de verwerking van uw persoonsgegevens vóór het moment van intrekken. U hebt ook het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor direct marketing of promotie.
In overeenstemming met de geldende wetgeving op het gebied van gegevensbescherming hebt u recht op toegang tot informatie over de persoonsgegevens die wij over u verwerken alsook het recht om correctie van uw persoonsgegevens te verlangen.

Op bepaalde voorwaarden hebt u tevens het recht om verwijdering of beperking van uw persoonsgegevens te verlangen of om bezwaar te maken tegen de wijze waarop wij deze verwerken. U hebt ook het recht om op bepaalde voorwaarden de persoonsgegevens die u ons hebt verstrekt, in een gestructureerd, algemeen toegepast en machinaal leesbaar format te verkrijgen en u hebt het recht om deze over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke (dataportabiliteit). U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de Zweedse Inspectie gegevensbescherming of een andere bevoegde inspectiedienst die toeziet op de verwerking door bedrijven van persoonsgegevens.
U hoeft nooit uw persoonsgegevens aan Bilia te verstrekken, maar indien u dat niet doet, kunnen wij meestal geen overeenkomst met u sluiten of nakomen, met uitzondering van een situatie waarin het gaat om de contante verkoop in een fysieke winkel voor een lagere waarde (in die landen waar contante betaling wordt geaccepteerd) of als het bepaalde contactinformatie betreft, bijv. e-mail, en de gegevens niet nodig zijn voor een specifieke transactie.


Indien u gebruik wilt maken van uw rechten, kunt u een brief sturen naar Bilia op het adres Antwerpsesteenweg 81, 9080 Lochristi of mailen naar info@biliaverstraeten.be. Hebt u vragen inzake onze verwerking van persoonsgegevens, dan kunt u tevens per telefoon contact met ons opnemen 09 345 06 88 en aangeven dat u op zoek bent naar onze functionaris gegevensbescherming.

Dit integriteitsbeleid is vastgesteld door BMW Bilia Verstraeten op 17-09-2019.
Reserveer een proefrit.

Reserveer een proefrit.

Reserveer hier
alt

Sales afspraak.

Maak een afspraak
BMW afspraak

Service afspraak.

Maak een afspraak
Openstaande vacatures

Openstaande vacatures.

Solliciteren
Top